Polityka dywidendy

W dniu 10 lutego 2016 roku Zarząd przyjął Politykę Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019, która została następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 lutego 2016 roku, o następującej treści:

Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty Rady Nadzorczej, przeprowadzenie w każdym roku obowiązywania Polityki Dystrybucji Zysków skupu akcji własnych o wartości co najmniej 50% zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy, biorąc pod uwagę sytuację finansową i potrzeby inwestycyjne Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej, w tym związane z realizacją umów inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne.

Polityka Dystrybucji Zysków obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz stanowi kontynuację Polityki Dywidendy z dnia 25 września 2012 roku.

 

Informacje o Polityce Dywidendy przyjętej w 2012 roku:

W dniu 25 września 2012 roku Zarząd Spółki Benefit Systems za akceptacją Rady Nadzorczej Spółki przyjął Politykę Dywidendy Spółki na lata 2012-2015.

W średnioterminowej perspektywie Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty Rady Nadzorczej, wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 50% zysku netto Spółki. Wypłata dywidendy będzie jednocześnie uzależniona od osiągniecia minimalnego zysku przez Spółkę oraz spodziewanych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją umów inwestycyjnych jak również potrzeb kapitałowych Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Benefit Systems.

 

­Historia dywidendy Benefit Systems

Dywidenda z zysku za rok Skonsolidowany zysk netto (tys. zł) Kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy (tys. zł) Wartość dywidendy na akcję (zł) Data przyznania praw do dywidendy Data wypłaty dywidendy
2011 37 302 14 429 6,0 2012-06-20 2012-08-24
2012 29 115 18 036 6,7 2013-07-18 2013-09-25
2013 25 734 19 889 8,0 2014-08-29 2014-09-18
2014 38 547 22 994 9,0 2015-07-24 2015-08-14
2015 48 659 27 500* * * *

* Skup akcji własnych z premią zgodnie z wyżej opisaną Polityką Dywidendy